شما می توانید شرایط استفاده در اینجا پیدا کنید https://www.bvpn.com/fa/agreement /